Επαγγελματικοί κανονισμοί

Οι κανονισμοί για τους δικηγόρους Γερμανίας είναι:

  • Berufsordnung BORA                                 [ zur Ansicht ]
  • Bundesrechtsanwaltsordnung BRAO     [ zur Ansicht ]
  • Fachanwaltsordnung FAO                         [ zur Ansicht ]
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG    [ zur Ansicht ]
  • Berufsregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft     [ zur Ansicht ]

Die ständig aktualisierte Übersicht der berufsrechtlichen Regelungen nebst Erläuterungen finden Sie auf der Internetseite der [ Bundesrechtsanwaltskammer ].